Gebruikersvoorwaarden Consument

Algemeen en contactgegevens


Het internet handelsplatform onder de naam: ’VraagBod’ wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VBW Netherlands B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 1332 EE, Almere, Nederland aan de Keersluisweg 9, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 61171751, hierna te noemen “VBNL”.


Contactgegevens:


VBW Netherlands B.V.

Keersluisweg 9

1332 EE Almere


[email protected]

088 5054 344


Het Platform is bedoeld om Koopovereenkomsten tot stand te laten komen tussen zakelijke leveranciers (Aanbieders) en Consumenten (Klanten).


De Gebruiksvoorwaarden Consument, hierna te noemen “de Gebruiksvoorwaarden”, zijn van toepassing op ieder gebruik van het elektronische handelsplatform van VraagBod.Definities


Aanbieder: De (rechts-)persoon, handelend in zijn/ haar beroep of bedrijf, die Artikelen verkoopt via het Platform en naar aanleiding van een vraagbod van de Consument een beterbod kan verzenden aan Consument. Aanbieder zal - na acceptatie van het beterbod van Aanbieder - zorgdragen voor (af)levering van het door Consument bestelde Artikel.


Artikel(en): Een product en/of goed dat ter (ver)koop wordt aangeboden op het Platform.


Beterbod/ Beterbiedingen: Het door Aanbieder gedane aanbod naar aanleiding van een vraagbod van een Consument via het Platform, behelzend een eenmalig en onherroepelijk aanbod om een Artikel te leveren tegen de voorwaarden genoemd in het aanbod;


Bestellingen: Met de acceptatie van een Consument van een beterbod van Aanbieder komt een Bestelling tot stand, behelzende een koopovereenkomst tussen Aanbieder en Consument onder opschortende voorwaarden (zie artikel 3.4).


Content: Het geheel aan data, afbeeldingen, tekst en code(s) waaruit het Platform bestaat en te raadplegen op het Platform, zichtbaar en onzichtbaar.


Klant/Consument: De Consument is de gebruiker die Vraagbiedingen kan plaatsen op het Platform en daarmee zijn/haar interesse tot aankoop van een Artikel kenbaar kan maken. Nadat een Consument een onvoorwaardelijke Koopovereenkomst heeft gesloten, wordt de Consument aangeduid als “Klant”. De Consument is alsdan een Klant van Aanbieder geworden.


Klantaccount: Het account van Consument op het Platform, waarmee onder meer vraagbiedingen kunnen worden geplaatst, beterbiedingen kunnen worden geaccepteerd en retourmeldingen kunnen worden verzonden.


Koopovereenkomst: Als de opschortende voorwaarden van de Bestelling zijn vervuld, wordt de onvoorwaardelijke koopovereenkomst tussen Aanbieder en Consument aangeduid als Koopovereenkomst.


Platform: Het geheel van websites en (web-)applicaties, onder meer toegankelijk via www.vraagbod.nl, onder beheer van VBNL.


Stichting: De Stichting Escrow Vraagbod,statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 1332 EE, Almere, Nederland aan de Keersluisweg 9, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 61828270.


Vraagbod/Vraagbiedingen: Een bericht dat wordt verstuurd via het Platform, waarin een Consument aangeeft dat hij interesse heeft in de aankoop van een Artikel. Een vraagbod behelst een uitnodiging aan één of meerdere Aanbieders tot het doen van een beterbod.


1. Klantaccount


1.1 Alvorens als Consument een vraagbod op het Platform te kunnen plaatsen bij een Aanbieder, dient een Klantaccount te worden aangemaakt. Met het aanmaken van een Klantaccount geeft Consument aan dat hij/zij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.


1.2 Een Klantaccount kan worden geactiveerd na invulling van de volgende gegevens:

een Klantaccountnaam (login naam);

een wachtwoord;

een actief emailadres;

achternaam;

voorletters;

geboortedatum;

een feitelijk woonadres in Nederland.


1.3 De Consument is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het Klantaccount. Pas na controle van het door de Consument opgegeven emailadres zal het Klantaccount worden geactiveerd.


1.4 Consument is vanaf het activeren van het Klantaccount gerechtigd een vraagbod te plaatsen voor een Artikel.


1.5 De Consument is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Klantaccount wordt gemaakt en voor het gebruik door degenen die toegang verkrijgen tot het Klantaccount.


1.6 Consument zal ervoor zorgdragen dat de gegevens in het Klantaccount juist zijn en accuraat blijven.2. Gebruik


2.1 Het Platform is er voor bedoeld om Koopovereenkomsten tot stand te laten komen tussen zakelijke Aanbieders en Consumenten, alsmede het ondersteunen van processen, die met de afwikkeling van de Koopovereenkomst samenhangen.


2.2 VBNL is geen partij bij de Bestellingen en/of de Koopovereenkomsten; het Platform biedt niet meer dan een mogelijkheid voor Consumenten en Aanbieders om met elkaar in onderhandeling te treden. VBNL kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties met betrekking tot juistheid, volledigheid, rechtmatigheid of geschiktheid van de Content en/of de Artikelen en/of de kwaliteit of veiligheid van de aangeboden Artikelen. VBNL is niet aansprakelijk voor enige schade voor Consument die daar uit voort zou kunnen vloeien.


2.2 Bij ander gebruik of misbruik door Consument dan waarvoor het Platform is bedoeld, heeft VBNL het recht om, zonder dat hier voorafgaande toestemming nodig is van Consument, het gebruik door Consument van het Platform (tijdelijk) te beperken, op te schorten of uit te sluiten.


2.3 Consument zal zich er in ieder geval van onthouden:

op enigerlei wijze de elektronische communicatie over en weer tussen Aanbieder(s), Consumenten, VBNL, de Stichting en / via het Platform te verstoren, te wijzigen of te verhinderen;

de inhoud of de werking van het Platform, met inbegrip van de bestanden van het Platform, te wijzigen, te storen of te verwijderen;

op enige wijze een verbinding met het Platform op te zetten, te onderhouden of te behouden waardoor derden verbinding kunnen maken en houden met het Platform;

op enige wijze een verbinding op te zetten waarmee de werking van het Platform wordt nagebootst of daartoe een poging te ondernemen;

de verbinding met het Platform of het Platform zelf aan te (laten) wenden voor strafbare en/of onrechtmatige handelingen.


2.4 Consument zal voorts voldoende maatregelen nemen, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden, het installeren en updaten van virus- en firewallbeveiliging etc., om te voorkomen dat voornoemde activiteiten niet door derden kunnen worden verricht.3. Bestelling, Koopovereenkomst, levering en nadere afwikkeling


3.1 Consumenten kunnen via het Platform bij Aanbieder(s) een vraagbod plaatsen, waarop Aanbieder(s) via het Platform kunnen reageren middels het plaatsen van één beterbod.


3.2 VBNL staat er niet voor in dat er beterbiedingen via het Platform zullen worden geplaatst bij Consument.


3.3 VBNL draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of accuratesse van de informatie die over een Artikel wordt verstrekt.


3.4 Met acceptatie van het beterbod door de Consument komt een Bestelling tot stand. Een Bestelling behelst een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Consument onder de opschortende voorwaarden van:

acceptatie door Consument van de leveringsvoorwaarden van Aanbieder;

betaling door de Consument van het volledige verschuldigde bedrag aan de Stichting.


3.5 De administratie van VBNL - en de registratie via het Platform - is leidend voor het oordeel over de vraag of een beterbod is vervallen en/of tijdig door een Consument is aanvaard en/of tussen Aanbieder en Consument een Bestelling tot stand is gekomen, alsmede of de opschortende voorwaarden (tijdig) zijn vervuld en dientengevolge tussen Aanbieder en Consument een Koopovereenkomst tot stand is gekomen.


3.6 VBNL is geen partij bij de Bestelling en/of de Koopovereenkomst. Consument onderkent dat Aanbieder verantwoordelijk is voor de juiste en tijdige (af)levering van de Artikelen, alsmede de nadere afwikkeling van (de) Koopovereenkomst(en), waaronder, maar niet beperkt tot het uitreiken van een factuur, retourzendingen, klantenservice en garantie.4. Geldverkeer


4.1 Betaling door Consument geschiedt aan de Stichting, voorafgaand aan de levering van een Artikel. De Stichting is geen partij bij een Koopovereenkomst tussen Klant en Aanbieder. De Stichting is onafhankelijk en heeft enkel ten doel de financiële geldstromen van de Klant te beheren tot dat het recht van ontbinding en retour (artikel 5) is verstreken.


4.2 Consument accepteert dat met de wijze van betaling uiteengezet in artikel 4.1 expliciet wordt afgeweken van artikel 7:26 lid 2 BW. Consument onderkent dat dit vereist is voor een deugdelijke werking van het Platform. Met de betaling via de Stichting – als genoemd in artikel 4.1 – worden de rechten van de Consument gerespecteerd. De aankoopprijs van de goederen en de verzendkosten worden namelijk aan de Consument terugbetaald door de Stichting, indien aan artikel 5 en de wettelijke vereisten is voldaan.


4.3 De kosten van het betalingsverkeer via iDEAL worden niet (separaat) in rekening gebracht bij Consument. Indien op het Platform door de Consument een andere wijze van betaling wordt geselecteerd dan iDEAL, zullen de meerkosten van deze andere betaalwijze geheel of gedeeltelijk bij Consument in rekening worden gebracht.5. Recht van ontbinding en retour


5.1 Indien een Koopovereenkomst binnen de daarvoor geldende termijn, als genoemd in artikel 5.4, door de Klant wordt ontbonden, zal de Stichting, nadat aan de in artikel 5.2 genoemde voorwaarden is voldaan en zij hiervan in kennis is gesteld, het oorspronkelijk ontvangen bedrag met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 4.2 en 4.3, uit hoofde van de Koopovereenkomst rechtstreeks terugbetalen aan de Klant. Aan de Consument zullen geen kosten van terugbetaling in rekening worden gebracht.


5.2 Er is sprake van een ontbinding van de Koopovereenkomst tussen Aanbieder en de Klant als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

de Klant moet zijn/haar beroep op het recht op ontbinding (‘een retourmelding’) binnen de daarvoor geldende termijn als genoemd in artikel 5.4, hebben kenbaar gemaakt via de berichtenservice van het Platform;

de Klant moet de goederen daadwerkelijk aan Aanbieder retourneren binnen 14 dagen na voornoemde retourmelding via het Platform;

In het geval dat:

a) de goederen niet tijdig aan Aanbieder zijn geretourneerd, of

b) dat er sprake is van waardevermindering van het geretourneerde Artikel, die het gevolg is van het gebruik van het geretourneerde Artikel dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen, is de Stichting gerechtigd de terugbetaling aan Klant/Consument op te schorten totdat Klant en Aanbieder tot overeenstemming zijn gekomen inzake de voorwaarden en de uitvoering van ontbinding van de Koopovereenkomst.


5.3 Wordt na de binnen de daarvoor geldende termijn, als genoemd in artikel 5.4, door de Klant een beroep gedaan op ontbinding van de Koopovereenkomst, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot Aanbieder te wenden voor enige vergoeding, indien en voor zover van toepassing. Klant erkent dat de Stichting en VBNL hierin geen partij zijn.


5.4 De in de artikel 5.1 t/m 5.3 bedoelde termijn, waarbinnen de Consument een retourmelding kan doen, is veertien dagen na:

a) de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;

b) de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

c) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.


5.5 Tijdens de periode genoemd in artikel 5.4 zal Klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Klant zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Klant het product wenst te behouden.


5.6 De Consument draagt de kosten van de retourzending van het Artikel.


5.7 Hetgeen is bepaald in dit artikel laat onverlet dat Consument jegens Aanbieder de rechten kan uitoefenen die Consument toekomen op grond van afdeling 5, titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in voorkomende gevallen.


5.8 Klant zal, ter bevordering van de afhandeling, zoveel als mogelijk gebruik maken van de geboden mogelijkheden van het Platform, met uitzondering van berichten aangaande een aan Klant geleverd Artikel nadat de periode genoemd in artikel 5.4 is verstreken. Voor dergelijke communicatie – bijv. over garantie – zal Klant zich rechtstreeks tot Aanbieder wenden.6. Privacy


6.1 VBNL verwerkt de volgende (persoons)gegevens van Consument (hierna: “Klantgegevens");

naam, adres, e-mailadres, gedane aankopen, de daarvoor betaalde prijs en eventuele andere gegevens benodigd voor de in artikel 6.2 genoemde doelen.


6.2 De Klantgegevens worden verwerkt met de volgende doelen:

I. ten behoeve van het gebruik van het Platform, het inzicht in de werking van het Platform en het optimaliseren daarvan, daaronder begrepen de technische functionaliteit van het Platform;

II. ten behoeve van verzending van berichten door en aan Klant/Consumenten;

III. ten behoeve van het sluiten en het uitvoeren van Bestellingen en Koopovereenkomsten, alsmede de afwikkeling daarvan.


6.3 De bewaartermijn voor de genoemde doelen is gelijk aan de duur van het gebruik van het Klantaccount op het Platform. De Klantgegevens worden verwijderd na de verwijdering van een Klantaccount op het Platform, met inachtneming van wettelijk voorgeschreven termijnen zoals het recht op ontbinding.

6.5 VBNL verstrekt aan Aanbieder enkel en alleen de Klantgegevens voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor Aanbieder om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, daaronder begrepen de nadere afwikkeling.


6.2 In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming dient u als Klant ook kennis te nemen van onze privacy verklaring.7. Overmacht


7.1 In geval van overmacht van VBNL en/of de Stichting zullen alle verplichtingen van VBNL en de Stichting worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VBNL en/of de Stichting onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, waaronder doch niet uitsluitend; werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, oorlog, storing in elektriciteit en/of communicatielijnen en/of storing in het betalingsverkeer, brand, waterschade, natuurrampen, beschadiging van de computerapparatuur en/of de software van VBNL en/of de Stichting al of niet door derden (bijv. door virussen of hacken), alsmede omvangrijke ziekte of overlijden van personeel.


7.2 VBNL en/of de Stichting is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade ontstaan door de opschorting op grond van overmacht.8. Aansprakelijkheid


8.1 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van VBNL, is VBNL op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten in verband met het gebruik van het Platform, het Klantaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet, of niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie, inbreuken van derden op het Platform etc. VBNL is voorts niet aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit een gebrek aan en/of (te) late (door)betalingen vanuit de Stichting.


8.2 Bij wege van derdenbeding, kan de Stichting zich beroepen op uitsluitingen en beperking(en) van aansprakelijkheid zoals op genomen in de Gebruiksvoorwaarden.


9. Beëindiging Klantaccount


9.1 Consument kan op ieder gewenst moment het gebruik van het Platform beëindigen via zijn/haar Klantaccount.


9.2 Consument begrijpt en accepteert dat hij/zij door het beëindigen van het Klantaccount vanaf dat moment:

Geen vraagbiedingen meer kan plaatsen;

Geen beterbiedingen meer kan accepteren;

Koopovereenkomsten worden afgewikkeld als ware het dat Klantaccount niet is/was stopgezet.


9.3 VBNL kan eveneens het gebruik van het Klantaccount op ieder gewenst moment, om haar moverende reden, beperken, opschorten of stopzetten. VBNL zal hierbij zorgvuldigheid betrachten. VBNL is echter niet verplicht de redenen van haar handelen kenbaar te maken.


9.4 VBNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inkomsten en/of schade van Klant/Consument, die het gevolg kunnen zijn van het beëindigen van het Klantaccount.10 Wijzigingen


10.1 VBNL behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra deze op het Platform zijn gepubliceerd. Indien Consument nadien gebruik maakt van het Platform - bijv. een vraagbod plaatst -, aanvaardt Consument daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Consument wordt daarom geadviseerd om de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen alvorens een vraagbod te plaatsen.


10.2 VBNL behoudt zich het recht voor om het Platform te wijzigen, onder meer – doch niet uitsluitend – behelzende wijzigingen in Content en in functionaliteit.11 Toepasselijk recht


11.1 Deze overeenkomst en het gebruik van het Platform wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.Versie: 15 oktober 2021