Privacy Beleid

1. Algemeen


VBW Netherlands BV (VBNL) heeft het exclusieve recht het VraagBod concept te exploiteren in Nederland. De exploitatie vindt plaats middels een internet Platform.


Het Platform is bedoeld om Koopovereenkomsten tot stand te laten komen tussen zakelijke leveranciers (Aanbieders) en Consumenten (Klanten), alsmede het ondersteunen van processen, die met de afwikkeling van Koopovereenkomsten samenhangen.2. Gebruik Platform


Voor het gebruik van het Platform door Klanten en Aanbieders zijn voor beiden voorwaarden opgesteld, waarin artikelen zijn opgenomen die ten doel hebben persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld gebruik door derden.


Een persoonsgegeven is een gegeven dat informatie bevat over een natuurlijk persoon en waarvan de persoon identificeerbaar is.


Het wettelijk kader in Nederland, waarbinnen het privacy aspect bij het gebruik van het Platform zich bevindt, wordt gevormd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).3. AVG


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.


De belangrijkste bepalingen uit de AVG over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens kunnen als volgt worden samengevat:

persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt;

persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn;

degene over wie de gegevens worden verstrekt, moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de verantwoordelijke en van het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

de gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd;

persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de betreffende transactie is afgehandeld. Langer is alleen toegestaan indien sprake is van een wettelijke bewaarplicht.


4. Verantwoordelijke


De verantwoordelijke entiteit voor het verwerken van persoonsgegevens in Nederland is de exploitant van het Nederlandse Platform:


VBW Netherlands BV

Keersluisweg 9

1332 EE  Almere


[email protected]

088 5054 3445. Doel van verwerken


VBNL verzamelt en verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een vraagbod, Bestelling, of Koop, waaronder begrepen de levering en nadere afwikkeling, hierna: "IDgegevens". VBNL verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.


Voor de logistieke afhandeling van een Koop kunnen IDgegevens als email- en afleveradres worden gedeeld met Aanbieders en transporteurs.


Voor de financiële afwikkeling worden IDgegevens als naam en IBAN gedeeld met Stichting Escrow VraagBod.


In overeenkomsten tussen VBNL met Aanbieders en Stichting Escrow VraagBod zijn bepalingen opgenomen om onbedoeld gebruik van IDgegevens tegen te gaan.


Om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of dwingende verzoeken van overheidsinstanties kunnen relevante IDgegevens ook worden gedeeld met andere organisaties.6. Niet-persoonlijke gegevens


Niet-persoonlijke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

het detecteren en vervolgens voorkomen van oneigenlijk gebruik, technische- of beveiligingsproblemen;

het optimaliseren van de functionaliteit en bereikbaarheid van het Platform;

het verbeteren van de dienstverlening aan de Gebruikers.


Onder niet-persoonlijke gegevens vallen o.a.:

Geanonimiseerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden

Apparaatgegevens, zoals model mobiel apparaat;

Loggegevens zoals IP-adres en gebruik functionaliteit Platform


Voor het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens maken wij gebruik van functionele cookies. Hiervoor verwijzen wij naar ons Cookie beleid.7. Beveiliging gegevens


Om het Platform en de IDgegevens van Gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik zijn door ons beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals:

het coderen van de software met SSL;

encryptie van gegevens;

doorlopende evaluatie van onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen;

Naast data die gebruikt wordt voor het afhandelen van een Bestelling of Koop, beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van VBNL, contractanten en agenten, die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.Versie: 21 oktober 2021